Statut

STATUT

NADAČNÍHO FONDU VRANOV

Čl. I

Název nadačního fondu

Název nadačního fondu zní: Nadační fond VRANOV (dále jen „fond“).

Čl. II

Sídlo fondu

Sídlo fondu je: Vranov, Vranov 70, PSČ 664 32.

Čl. III

Účel fondu

Posláním a účelem Nadačního fondu VRANOV je:

 1. Pořádání vzdělávacích, kulturních a sportovních akcí
 2. Podpora vzdělávání a rozvoje péče o děti se zdravotním postižením
 3. Podpora rozvoje a péče o děti z dětských domovů
 4. Publikační činnost
 5. Pořádání diskusních fór k profilaci názorů na různé problematiky a jejich prezentace
 6. Podpora organizací a akcí zabývajících se ochranou lidských práv a svobod
 7. Podpora organizací a akcí zabývajících se ochranou životního prostředí
 8. Podpora akcí, vzdělávacích a osvětových programů směřujících k ochraně a respektování lidských práv
 9. Podpora organizací zabývajících se propagací a realizací spolupráce mezinárodních organizací a spolků zaměřených na podporu mezinárodně kulturních, vzdělávacích a sportovních výměn a poskytování stipendií pro studium v zahraničí i v tuzemsku 

Čl. IV

Vznik fondu

1. Fond vznikl dnem zápisu do nadačního rejstříku vedeného Krajským soudem v Brně, oddíl N, vložka 360, dne 1.června 2011.

2. Identifikační číslo fondu je 22 80 532.

Čl. V

Zřizovatelé fondu

Zřizovateli fondu jsou:

 1. Antonín Holešovský, r.č. 480109/422, bytem 664 32 Vranov 67
 2. Ing. Marek Juha, r.č. 650715/2333, bytem 664 32 Vranov 218
 3. Mgr. Petr Kotyza, r.č. 700701/4707, bytem 664 32 Vranov 16
 4. Jaroslav Nedoma, r.č. 630512/2450, bytem 664 32 Vranov 243
 5. Pavel Machatka, r.č. 660208/0155, bytem 621 00 Brno-Jehnice, Kleštínek 8
 6. Robert Škarecký, r.č. 730207/3856, bytem 664 32 Vranov 277

(dále jen „ zřizovatelé“).

 Čl. VI

Majetek fondu

Majetek fondu tvoří majetkový vklad zřizovatelů a nadační dary. Zřizovatelé vložili do fondu peněžitý majetkový vklad každý ve výši 5.000,- Kč, slovy: pěttisíckorunčeských.

 Čl. VII

Podmínky a způsob poskytování nadačního příspěvku

1. Fond může poskytovat nadační příspěvky pouze v souladu s účelem fondu podle čl. III a za splnění níže uvedených podmínek.

2. Nadační příspěvek může být poskytnut právnické nebo fyzické osobě, která realizuje projekty, jež fond v souladu se zřizovací listinou a tímto statutem podporuje, a která o poskytnutí nadačního příspěvku fond požádá (dále jen „žadatel“), jakož i fyzickým nebo právnickým osobám v rámci vlastních aktivit nebo projektů fondu.

3. Nadační příspěvky se zpravidla poskytují ve formě peněžitého plnění.

4. Nadační příspěvky mohou mít charakter jak plnění jednorázového, tak opětovného.

Čl. VIII

Rozhodování o poskytnutí nadačního příspěvku

1. O poskytnutí nadačního příspěvku rozhoduje správní rada fondu na základě písemné žádosti. V případě žádostí o podporu projektu žadatel uvede především jeho charakteristiku, předpokládanou výši nákladů a jejich složení, požadovanou formu podpory a její výši.

2. Žádostí o individuální nadační příspěvky budou posuzovány jak z hlediska jejich naléhavosti a potřebnosti, tak z hlediska jejich souladu s posláním fondu. Správní rada může žadatele požádat o doplnění žádosti o další údaje a stanovit mu k tomu přiměřenou lhůtu.

3. Nedoplní-li žadatel žádost podle předchozího odstavce ve stanovené lhůtě, hledí se na žádost, jako by nebyla podána.

4. O poskytnutí prostředků fondu rozhoduje správní rada do tří měsíců ode dne doručení žádosti nebo jejího doplnění. Rozhodnutí správní rady obsahuje:

a) označení projektu, který má být fondem podpořen,

b) označení žadatele,

c) formu podpory,

d) výši poskytnutých prostředků,

5. Osoba, které byl nadační příspěvek fondem poskytnut, je povinna na požádání fondu prokázat, jakým způsobem a k jakému účelu byl užit.

6. Osoba, které byl poskytnut nadační příspěvek, je povinna jej použít v souladu s podmínkami stanovenými fondem jinak je povinna nadační příspěvek vrátit nebo vrátit náhradu v penězích ve lhůtě stanovené fondem.

7. Nadační příspěvek nelze poskytnout členům správní rady nebo revizorovi nebo osobám jim blízkým, jakož ani právnickým osobám, ve kterých je člen správní rady či revizor statutárním orgánem nebo členem statutárního nebo kontrolního orgánu.

8. Fond se nesmí podílet na financování politických stran nebo politických hnutí.

9. V mimořádných případech může správní rada rozhodovat o poskytnutí nadačního příspěvku i bez podání žádosti.

Čl. IX

Náklady související se správou fondu

1. Celkové roční náklady související se správou fondu nesmějí převýšit 30 % hodnoty majetku fondu podle jeho stavu k 31. prosinci téhož roku.

2. Náklady související se správou fondu musí vést fond odděleně od poskytnutých nadačních příspěvků.

3. Náklady související se správou fondu zahrnují zejména náklady na udržení a zhodnocení majetku fondu, náklady na propagaci účelu fondu a náklady související s provozem fondu.

Čl. X

Hospodaření fondu

1. Fond nesmí vlastním jménem podnikat, s výjimkou pronájmu nemovitostí, pořádání loterií, tombol, veřejných sbírek, kulturních, společenských, sportovních a vzdělávacích akcí. Je-li k takovéto činnosti zapotřebí získání zvláštního oprávnění, je fond oprávněn takovou činnost provádět až po získání příslušného oprávnění.

2. Majetek fondu nesmí být zástavou ani předmětem jiného zajištění závazku.

3. Fond se nesmí podílet na podnikání jiných osob, s výjimkami stanovenými zákonem.

4. Při prodeji majetku fondu nebo při pronájmu nemovitostí, které jsou součástí majetku fondu, nesmí být kupujícím nebo nájemcem člen správní rady, dozorčí rady ani osoby jim blízké ani právnická osoba, pokud členem jejího statutárního orgánu je člen orgánů fondu nebo revizor fondu.

Čl. XI

Výroční zpráva

1. Roční účetní závěrka fondu musí být ověřena auditorem za kalendářní rok, v němž úhrn celkových nákladů nebo výnosů vykazovaných fondem převýší 3 000 000,00 Kč, nebo pokud majetek fondu je vyšší než 3 000 000,00 Kč.

2. Fond vypracovává výroční zprávu do 30. června následujícího kalendářního roku. Hodnoceným obdobím je uplynulý kalendářní rok.

3. Výroční zpráva obsahuje přehled o veškeré činnosti fondu za hodnocené období a zhodnocení této činnosti, a to zejména:

a) Přehled o majetku fondu a o závazcích fondu.

b) U jednotlivých nadačních darů poskytnutých fondu v hodnotě nad 10 000,00 Kč přehled o osobách, které je poskytly. Pokud dárce požaduje zachování anonymity, musí být jeho anonymita zachována.

c) Přehled o použití majetku fondu.

d) Přehled o osobách a účelu, na který byly nadační příspěvky poskytnuty.

e) Zhodnocení, zda fond při svém hospodaření dodržuje pravidla stanovená pro omezení nákladů souvisejících s jeho správou.

f) Zhodnocení základních údajů obsažených v roční účetní závěrce a výrok auditora doplněný o závažnější informace ze zprávy auditora. Roční účetní závěrka je přílohou výroční zprávy.

4. Vyjdou-li po zveřejnění výroční zprávy najevo skutečnosti, které odůvodňují její opravu, je fond povinen tuto opravu bez zbytečného odkladu provést a zveřejnit.

5. Fond uloží do 30 dnů po schválení správní radou výroční zprávu, popřípadě její opravu u rejstříkového soudu.

6. Každý má právo do výročních zpráv nahlížet a činit si z nich opisy a výpisy. Správní rada může rozhodnout o zveřejnění výroční zprávy dalším způsobem.

Čl. XII

Správní rada

1. Správní rada je statutárním orgánem fondu, spravuje majetek fondu, řídí činnost fondu a rozhoduje o všech záležitostech fondu.

2. Do výlučné působnosti správní rady náleží:

a) vydat statut a rozhodovat o jeho změnách,

b) schvalovat rozpočet a jeho změny,

c) schvalovat roční účetní závěrku a výroční zprávu o činnosti a hospodaření (dále jen „výroční zpráva“),

d) rozhodovat o sloučení s jiným nadačním fondem nebo nadací,

e) volit nové členy správní rady a dozorčí rady a rozhodovat o odvolání člena správní rady nebo člena dozorčí rady, přestane-li splňovat podmínky členství nebo funkce, z členů správní rady volit a odvolávat jejího předsedu,

f) stanovit výši případné odměny za výkon funkce člena správní rady a člena dozorčí rady,

g) rozhodovat o zvýšení či snížení nadačního jmění za podmínek stanovených zákonem,

h) rozhodovat o přijetí nadačních darů a poskytování nadačních příspěvků,

i) schvalovat realizaci projektů fondu,

j) rozhodovat o spolupráci nebo účasti na společných projektech připravovaných

jinými nadačními fondy či nadacemi.

3. Správní rada má tři členy.

4. Členem správní rady může být pouze fyzická osoba, která je způsobilá k právním úkonům, je bezúhonná a není ona ani osoba jí blízká k fondu v pracovněprávním nebo obdobném vztahu. Za bezúhonného se pro tyto účely nepovažuje ten, kdo byl pravomocně odsouzen za úmyslný trestný čin. Bezúhonnost se doloží výpisem z rejstříku trestů, popřípadě příslušným dokladem státu trvalého pobytu osoby, o níž se jedná.

5. Členem správní rady nemůže být fyzická osoba ani osoba jí blízká, které se poskytují prostředky k plnění účelu fondu, jakož ani člen statutárního či kontrolního orgánu právnické osoby, jsou-li prostředky k plnění účelu fondu poskytovány této právnické osobě.

6. Členové správní rady volí ze svého středu předsedu, který svolává a řídí jednání správní rady.

7. Členové správní rady volí ze svého středu místopředsedu.

8. V případě, že předseda není dlouhodobě schopen vykonávat svoji funkci, bude tuto funkci vykonávat místopředseda, a to po dobu, kdy budou trvat překážky ve výkonu funkce řádného předsedy. Místopředsedovi přísluší po dobu výkonu jeho funkce všechna práva a povinnosti, která tento statut nebo zákon přiznávají předsedovi.

9. Funkční období členů správní rady (včetně členů první správní rady) je pětileté. Opětovné zvolení za člena správní rady je možné.

Čl. XIII

Zánik členství ve správní radě

1. Členství ve správní radě zaniká:

a) uplynutím funkčního období,

b) úmrtím,

c) odvoláním, přestane-li člen splňovat podmínky pro členství nebo porušil-li závažným způsobem nebo opakovaně zákon o nadacích a nadačních fondech, smlouvu o zřízení nadačního fondu nebo statut fondu,

d) odstoupením.

2. Správní rada rozhodne o odvolání svého člena z důvodů stanovených v předchozím odstavci do jednoho měsíce ode dne, kdy se o důvodu odvolání dozvěděla, nejpozději do šesti měsíců, kdy tento důvod nastal. Pokud ve stanovené lhůtě správní rada nerozhodne o odvolání, odvolá člena správní rady soud na návrh člena správní rady, dozorčí rady, zřizovatele, nebo osoby, která osvědčí právní zájem.

Čl. XIV

Způsob jednání jménem fondu

1. Jménem nadačního fondu jednají dva členové správní rady společně.

2. Podepisování jménem nadačního fondu se děje tak, že k názvu nadačního fondu připojí svůj podpis dva členové správní rady nadačního fondu.

3. Nadační fond je oprávněn zmocnit k zastupování fondu pro jednotlivé úkony (zvláštní plná moc) nebo obecně v určité věci (generální plná moc) třetí osobu.

Čl. XV

Zasedání správní rady

1. Správní rada zasedá podle potřeby, nejméně však jednou za tři měsíce. Zasedání řídí předseda.

2. Zasedání správní rady svolává písemnou pozvánkou předseda. Požadují-li alespoň dva jiní členové správní rady svolání jejího zasedání, jsou oprávněni zasedání správní rady svolat přímo, a to za podmínky, že předtím písemně o svolání zasedání správní rady požádali předsedu a ten zasedání správní rady do 14 dnů ode dne, kdy mu byla žádost doručena, nesvolal.

3. Pozvánka na zasedání správní rady musí obsahovat:

a) výslovné označení, že se jedná o pozvánku na zasedání správní rady fondu,

b) místo a dobu konání zasedání správní rady,

c) program jednání.

4. Pozvánka na zasedání správní rady musí být členům správní rady řádně odeslána nejpozději sedm dnů přede dnem konání zasedání správní rady.

5. Se souhlasem všech členů správní rady se může zasedání správní rady konat i bez řádné nebo řádně rozeslané pozvánky.

6. Na zasedání správní rady lze rozhodovat pouze o záležitostech uvedených v programu jednání v pozvánce. O jiných záležitostech lze rozhodovat jen se souhlasem všech členů správní rady.

7. Správní rada rozhoduje aklamací, na žádost svého člena však rozhoduje tajným hlasováním. K usnášení schopnosti správní rady je nutná přítomnost nadpolovičního počtu jejich členů. K rozhodnutí správní rady je třeba souhlasu většiny jejích členů. Hlasování per rollam je přípustné, projeví-li s tím souhlas všichni členové správní rady.

8. O průběhu zasedání správní rady a o jejich rozhodnutích se pořizují zápisy, které podepisuje předsedající.

Čl. XVI

Dozorčí rada

1. Kontrolním orgánem fondu je Dozorčí rada. Funkční období Dozorčí rady je pětileté. Dozorčí rada zejména:

a) kontroluje plnění podmínek stanovených pro poskytování nadačních příspěvků a správnost účetnictví vedeného fondem,

b) přezkoumává roční účetní závěrku a výroční zprávu,

c) dohlíží na to, zda fond vyvíjí činnost v souladu s právními předpisy a statutem fondu,

d) upozorňuje správní radu na zjištěné nedostatky a podává návrhy na jejich odstranění,

e) nejméně jedenkrát ročně podává zprávu správní radě o výsledcích své kontrolní činnosti.

2. Dozorčí rada má 3 členy.

3. Členem dozorčí rady může být pouze fyzická osoba, která je způsobilá k právním úkonům, je bezúhonná a není ona ani osoba jí blízká k fondu v pracovněprávním nebo obdobném vztahu. Za bezúhonného se pro tyto účely nepovažuje ten, kdo byl pravomocně odsouzen za úmyslný trestný čin. Bezúhonnost se doloží výpisem z rejstříku trestů, popřípadě příslušným dokladem státu trvalého pobytu osoby, o níž se jedná.

4. Členem dozorčí rady nemůže být fyzická osoba ani osoba jí blízká, které se poskytují prostředky k plnění účelu fondu, jakož ani člen statutárního či kontrolního orgánu právnické osoby, jsou-li prostředky k plnění účelu fondu poskytovány této právnické osobě.

5. Členové dozorčí rady volí ze svého středu předsedu, který svolává a řídí jednání správní rady.

6. Členové dozorčí rady volí ze svého středu místopředsedu.

7. V případě, že předseda není dlouhodobě schopen vykonávat svoji funkci, bude tuto funkci vykonávat místopředseda, a to po dobu, kdy budou trvat překážky ve výkonu funkce řádného předsedy. Místopředsedovi přísluší po dobu výkonu jeho funkce všechna práva a povinnosti, která tento statut nebo zákon přiznávají předsedovi.

8. Funkční období členů dozorčí rady (včetně členů první dozorčí rady) je pětileté. Opětovné zvolení za člena dozorčí rady je možné.

9. Dozorčí rada je v souvislosti s výkonem své kontrolní činnosti oprávněna zejména:

a) nahlížet do účetních knih a jiných dokladů týkajících se fondu,

b) svolat mimořádné jednání správní rady, jestliže to vyžadují zájmy fondu, pokud tak neučiní předseda správní rady.

10. Dozorčí rada má právo účastnit se jednání správní rady a musí mu být uděleno slovo, pokud o to požádá.

Čl. XVII

Zánik fondu

Fond zaniká z důvodů a způsoby, které stanoví zákon.

 Čl. XVIII

Závěrečná ustanovení

1. Tento statut nabývá účinnosti dne 12.6.2011.

2. Fond je povinen na požádání zpřístupnit tento statut a každý je oprávněn do něho nahlédnout a pořizovat si na své náklady výpisy a opisy.

V Brně dne 12.6.2011

………………………………………………………..

Marek Juha

………………………………………………………..

Petr Kotyza

………………………………………………………..

Robert Škarecký

Komentáře jsou uzavřeny.